สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งเวลาเปิด - ปิดให้บริการของหอสมุด

หอสมุดจะเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2562 . และวันที่ 11 เมษายน 2562 จะเปิดให้บริการถึงเวลา 16.30 น. ตามปกติgasidid.p  |   3 เมษายน 2562  |   18:11:55  |