สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งปรับปรุงระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)

เพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) ได้ทำการ ปรับปรุงระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ทำให้บางช่วงเวลาไม่สามารถเข้าใช้ระบบสืบค้นได้gasidid.p  |   11 เมษายน 2562  |   11:09:59  |