สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์วารสารภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำวารสารภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (????????????) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในการเผยแพร่วารสารในรูปแบบออนไลน์ จึงขอแจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร โดยวารสารจะแผยแพร่วารสารฯออนไลน์บนเว็บไซต์เพียงช่องทางเตียวตั้งแต่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นตันไป

ท่านสามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/gshskku

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา http://aritc.nsru.ac.th/index_library.php

คลังวารสารออนไลน์ NSRU http://aritc.nsru.ac.th/ejournalgasidid.p  |   3 กุมภาพันธ์ 2563  |   10:34:40  |