สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 8

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8 (The 8th Business, Economics and Communications International Conference, 2020 : BECIC 2020) หัวข้อ "Business Creativity and Innovation in the Age of Transformation" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยในศาสตร์ของคณะ ทั้ง 5 ศาสตร์วิชา พร้อมทั้งสร้างและแลกเปลี่ยนองค์วามรู้ที่เกิดจากงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

โดยจัดขึ้นในวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bec.nu.ac.th/becic2020/index.phpgasidid.p  |   3 กุมภาพันธ์ 2563  |   10:38:24  |