สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) ฉบับออนไลน์

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดทำวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและความรู้ทางวิชาการ และรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ทางด้านผลการดำเนินงานและองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยและต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าต่อไป โดยมีการจัดพิมพ์ปีละ 2 ครั้ง (ราย 6 เดือน) และวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินได้ผ่านการรับรองคุณภาพโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre-TCI) จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับที่ 2 บัดนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดทำวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) ฉบับออนไลน์ เสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินรูปแบบ PDF ได้ที่
http://www.tci-thaijo.org/index.php/ombudsman/issue/current

และสามารถดาวน์โหลดวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินฉบับย้อนหลังได้ที่ https://www.ombudsman.go.th/ombstudies/more_news.php

ขอแสดงความนับถือ กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9146
โทรสาร 0-213-8375
เว็บสถาบัน www.ombudsman.go.th/ombudsmanstudiesgasidid.p  |   8 กรกฏาคม 2563  |   09:43:44  |