สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 23 ในรูปแบบ eBook (2562)

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติชรรม ได้จัดทำวารสารกรมบังคับคดี ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๑๘ ประจำเตือนมกราคม - มีนาคม ๖๒ และฉบับที่ ๑๑๙ ประจำเดือนเมษายน -มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้ที่สนใจสามารถตาวน์โหลดวารสารกรมบังคับคดีรูปแบบ e-book ได้ที่ http://www.led.go.th/magazine/journal.aspgasidid.p  |   8 กรกฏาคม 2563  |   10:02:50  |