ศูนย์วิทยบริการ|สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


EBSCO eBooks


ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์ & วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์ จิตวิทยา ศาสนาและเทววิทยา สัตวแพทยศาสตร์ สตรีศึกษา สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ


วิธีการใช้งาน :

2ebook Digital NSRU Library


2ebook Digital NSRU Library ระบบที่ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย
จุดเด่นของ 2ebook Digital NSRU Library
สามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง
เข้าใช้งานภายในสถาบัน สามารถค้นหาและเปิดอ่านหนังสือได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกและ Login เข้าระบบ
มีฟังก์ชันการสืบค้น อย่างละเอียดสามารถเรียกดูหนังสือได้ตามหมวดและชนิดของหนังสือ
สร้างบันทึกย่อในหนังสือแต่ละเล่มและเลือกจัดเก็บเป็นหนังสือเล่มโปรด
หมายเหต
1. การสมัครสมาชิกจะต้องเข้าใช้ระบบจากคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดหรือสถาบันเท่านั้น
2. การสมัครสมาชิกจะสามารถทำบันทึกโน้ตย่อได้ และสามารถทำการยืมหนังสือจากห้องสมุดได้อัตโนมัติทันทีที่ต้องการ

วิธีการใช้งาน :

I Love Library


ระบบที่ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย โดยให้บริการ Content ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( eBook) สำหรับบุคคลทั่วไป และสมาชิก ซึ่งเป็นคลังหนังสือ ที่มีหมวดหมู่หนังสือ มากกว่า 25 หมวด เช่น หนังสือการศึกษา, หนังสือเทคโนโลยี, เรื่องสั้น, นิตยสาร และอื่นๆ โดยแหล่งที่มาของหนังสือ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง เช่น สำนักงาน กปร, สำนักฝนหลวง, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงพลังงาน, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มูลนิธิหมอชาวบ้าน ฯลฯ

วิธีการใช้งาน :