ศูนย์วิทยบริการ|สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาคารศูนย์วิทยบริการ (อาคาร 12) ชั้นที่ 1

LIBRARY


ห้องสมุดชั้น 1 ณ ศูนย์วิทยบริการ เป็นสถานที่ที่ให้บริการประชาสัมพันธ์ และงานบริการยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

ซึ่งมีงานบริการแบ่งตามประเภทดังนี้
• บริการตรวจสิ่งของ
• บริการเอกสารสารสนเทศ/ประชาสัมพันธ์
• บริการยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
• จัดแสดงหนังสือใหม่/นิทรรศการอาเซียน
• ห้องประชุมนพเก้า