ศูนย์วิทยบริการ|สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาคารศูนย์วิทยบริการ (อาคาร 12) ชั้นที่ 2

LIBRARY


ห้องสมุดชั้น 2 ณ ศูนย์วิทยบริการ เป็นสถานที่ที่ให้บริการหนังสือในหมวดใหญ่ 000 (วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป), 100 (ปรัชญาและจิตวิทยา), 200 (ศาสนา) และ 300 (สังคมศาสตร์) พร้อมด้วยมุมหนังสือตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

ซึ่งมีงานบริการแบ่งตามประเภทดังนี้
• บริการหนังสือทั่วไป หมวด 000 – 349
• ห้องค้นคว้าตามอัธยาศัย (2 ห้อง)
• มุมหนังสือตลาดหลักทรัพย์