ศูนย์วิทยบริการ|สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาคารศูนย์วิทยบริการ (อาคาร 12) ชั้นที่ 3

LIBRARY


ห้องสมุดชั้น 3 ณ ศูนย์วิทยบริการ เป็นสถานที่ที่ให้บริการหนังสือในหมวดใหญ่ 300 (สังคมศาสตร์), 400 (ศิลปะภาษา), 500 (วิทยาศาสตร์) และ 600 (เทคโนโลยี) พร้อมทั้งห้องบริการศูนย์ข้อมูล ห้องท้องถิ่น นครสวรรค์

ซึ่งมีงานบริการแบ่งตามประเภทดังนี้
• บริการหนังสือทั่วไป หมวด 350 – 649
• ห้องค้นคว้าตามอัธยาศัย (ห้องใหญ่)
• บริการศูนย์ข้อมูล ห้องท้องถิ่น นครสวรรค์
• บริการตอบคำถามเคาท์เตอร์บริการ