ศูนย์วิทยบริการ|สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาคารศูนย์วิทยบริการ (อาคาร 12) ชั้นที่ 4

LIBRARY


ห้องสมุดชั้น 4 ณ ศูนย์วิทยบริการ เป็นสถานที่ที่ให้บริการหนังสือในหมวดใหญ่ 600 (เทคโนโลยี), 700 (ศิลปะและนันทนาการ), 800 (วรรณกรรม) และ 900 (ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์) พร้อมมุมแสดงนิทรรศการ พระราชนิพนธ์ พระนิพนธ์อีกด้วย

ซึ่งมีงานบริการแบ่งตามประเภทดังนี้
• บริการหนังสือทั่วไป หมวด 650 – 999
• ห้องค้นคว้าตามอัธยาศัย