ศูนย์วิทยบริการ|สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาคารศูนย์วิทยบริการ (อาคาร 12) ชั้นที่ 5

LIBRARY


ห้องคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์วิทยบริการ เป็นสถานที่ ที่พร้อมให้บริการ Internet และ Web Streaming เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ และ สนับสนุนการเรียนรู้ให้กับผู้ที่เข้าใช้บริการ

โดยมีงานบริการแบ่งตามประเภทดังนี้
• บริการ Internet และ Web Streaming
• บริการแนะนำวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
• บริการแนะนำวิธีการใช้งานซอร์ฟแวร์ต่างๆ