ศูนย์วิทยบริการ|สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาคารศูนย์วิทยบริการ (อาคาร 12) ชั้นที่ 6

LIBRARY


ห้องสมุดชั้น 6 ณ ศูนย์วิทยบริการ เป็นสถานที่ที่ให้บริการหนังสืออ้างอิงไทย – อังกฤษ และให้บริการหนังสืองานวิจัย วิทยานิพนธ์

โดยมีงานบริการแบ่งตามประเภทดังนี้
• บริการหนังสืออ้างอิงไทย – อังกฤษ
• บริการหนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ
• บริการหนังสืองานวิจัย วิทยานิพนธ์