ศูนย์วิทยบริการ|สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาคารศูนย์วิทยบริการ (อาคาร 12) ชั้นที่ 7

LIBRARY


งานบริการสื่อโสตทัศน์ ภายในอาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 7 เป็นสถานที่ให้บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ เช่น ซีดีรอม มัลติมีเดีย วีซีดี ดีวีดี วิดิทัศน์ในรูปแบบ Edutainment

โดยมีงานบริการแบ่งตามประเภทดังนี้
• บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศน์
• บริการห้องโฮมเธียเตอร์
• บริการห้องคีตศิลป์ (คาราโอเกะ)
• บริการห้องมัลติมีเดียรายบุคคล
• บริการห้องมัลติมีเดียกลุ่มย่อย