ศูนย์วิทยบริการ|สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาคารหอสุมด หลังเก่า (อาคาร 8) ชั้นที่ 1

LIBRARY


ห้องสมุด อาคาร 8 ชั้น 1 เป็นสถานที่ที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร และนิยาย

โดยมีงานบริการแบ่งตามประเภทดังนี้
• บริการวารสาร/หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
• บริการวารสาร/หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันล่วงเวลาฉบับเย็บเล่ม
• บริการกฤตภาค/จุลภาค
• หนังสือเยาวชน/นวนิยาย


Contacts
นางสาวฉัตรดาว ชาติเชื้อ
0-5621-9100 ต่อ 1536