ศูนย์วิทยบริการ|สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาคารหอสุมด หลังเก่า (อาคาร 8) ชั้นที่ 2

LIBRARY


ห้องสมุด อาคาร 8 ชั้น 2 เป็นสถานที่ที่ให้บริการห้องจดหมายเหตุ และเป็นอาคารสำนักงานของบุคลากรภายในห้องสมุด

ซึ่งมีงานบริการแบ่งตามประเภทดังนี้
• ห้องจดหมายเหตุ
• สำนักงานศูนย์วิทยบริการ