Untitled Document
 

ตราประจำจังหวัดชัยนาท

ประกอบด้วย :
รูปธรรมจักรรองรับด้วยพญาครุฑเบื้องหลังเป็นแม่น้ำและภูเขา
รูปพระธรรมจักร : สัญลักษณ์รูปธรรมจักรที่ฝ่าพระหัตถ์ข้างขวาของหลวงพ่อธรรมจักร (พระพุทธรูปปางห้ามญาติ)
  ที่ประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณวัดธรรมามูลวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตั้ั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมมามูล

ที่ชาวชัยนาทมีความศรัทธาเคารพนับถือ เป็นพระสำคัญประจำเมืองชัยนาท

รูปพญาครุฑ : มีความหมายว่า “แม้นแต่พญาครุฑศักดานุภาพก็ยังซาบซึ้ง ในพระธรรมจักรอันเป็นสัญลักษณ์ 
  สูงสุดของพระศาสนา
แม่น้ำและภูเขา :
เพื่อแสดงให้เห็นสภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดชัยนาท

ธงประจำจังหวัดชัยนาท

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด ชื่อดอกไม้ ดอกชัยพฤกษ์

 

ต้นไม้ประจำจังหวัด ต้นมะตูม

 

คำขวัญประจำจังหวัด

"หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

  หลวงปู่ศุข ลือชา หมายถึง พระครูวิมลคุณากร (ศุข) พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เป็นที่เคารพสักการะของชาวชัยนาท
และชาวไทยทั่วประเทศ ว่าทรงวิทยาคุณสูงส่งในทุก ๆ ด้าน มีเมตตามหานิยมสูง อีกทั้งเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
  เขื่อนเจ้าพระยา ลือชื่อ หมายถึง เขื่อนเจ้าพระยา เป็นเขื่อนแห่งแรกของประเทศไทยเป็นเขื่อนทดน้ำที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย ให้ประโยชน์กว้างขวางในด้านเกษตรกรรมเศรษฐกิจ และการป้องกันอุทกภัย
  นามระบือ สวนนก หมายถึง สวนนกจังหวัดชัยนาท มีกรงนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีนกนานาชนิด มีหุ่นฟางนก
จัดแสดงให้ชมตลอดปี เป็นสถานที่จัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก
  ส้มโอดก ขาวแตงกวา หมายถึง ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ซึ่งเป็นส้มโอที่มีรสชาติดีที่สุด ตัวกุ้งใหญ่ มีต้นกำเนิดที่
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ชาวบ้านได้นำส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาถวายพระองค์ท่าน
เมื่อคราวที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองชัยนาท เมื่อปี พ.ศ. 2449 ทรงตรัสชมว่า เป็นส้มโอที่อร่อยมาก จึงเป็นที่เลื่องลือ และ
ขยายพันธุ์ไปปลูกกันแพร่หลายทั้งจังหวัด แม้จะได้นำไปปลูกที่จังหวัดอื่น จะไม่อร่อยเหมือนปลูกที่จังหวัดชัยนาท ด้วยเหตุที่
ลักษณะของดินแตกต่างกัน
 

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

  จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคกลางตอนบน ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี
ลพบุรี สระบุรี และชัยนาท ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นตอนเหนือสุดของภาคกลาง บนเส้นรุ้งที่ 15
องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 16.854 เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 195 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี
ทิศใต้ จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันออก จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอุทัยธานี
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
 

อำเภอหันตา

๓๕ กิโลเมตร ์
  อำเภอมโนรมย์ ๑๔ กิโลเมตร
  อำเภอสรรคบุรี ๒๗ กิโลเมตร
  อำเภอสรรพยา ๒๑ กิโลเมตร
  อำเภอวัดสิงห ๒๒ กิโลเมตร

แผนที่

แผนที่เมืองชัยนาท
แผนที่สถานที่ท่องเที่ยว

ขนาดและพื้นที่

  จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ประมาณ 2,469.746 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ1,543,591 ไร่หรือเท่ากับร้อยละ 15.5
ของพื้นที่ในภาคกลางตอนบน

ลักษณะภูมิประเทศ

  จังหวัดชัยนาทมีลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ประมาณ ร้อยละ 99.06 ของพื้นที่ทั้งหมด
ได้แก่ พื้นที่ตอนกลาง ตอนใต้ และตะวันออกของจังหวัดมีลักษณะ เป็นที่ราบจนถึงพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดมีแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำ
ท่าจีน แม่น้ำน้อย ไหลผ่านพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกอำเภอ เช่น
  ก. แม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่านอำเภอมโนรมย์ วัดสิงห์ เมืองชัยนาท และสรรพยา
  ข. แม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำมะขามเฒ่า ไหลผ่านอำเภอวัดสิงห์ และหันคา
  ค. แม่น้าน้อย ไหลผ่านอำเภอสรรคบุรี
  ง. คลองชลประทาน ซึ่งมีหลายสายไหลผ่านพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ คลองอนุศาสนนันท์ คลองมหาราช
คลองพลเทพ เป็นต้น ล้วนเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการเกษตรกรรมตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วไป
  นอกจากลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบแล้ว ยังมีเนินเขาเล็กๆ ขนาดประมาณ 1 - 3 กิโลเมตรกระจายอยู่ทั่วไป
ที่สำคัญได้แก่ เขาธรรมามูล ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดชัยนาท เขาพลอง เขาขยาย เขาท่าพระ เขากระดี่ เขาใหญ่
่เขารัก เขาดิน เขาหลักเขาไก่ห้อย เขาสารพัดดี เขาราวเทียน เขาสรรพยา และเขาแก้ว เป็นต้น

 

สภาพภูมิอากาศ

        ลักษณะภูมิอากาศคล้ายกับ จังหวัดใกล้เคียงในภาคกลาง มีฝนตกเฉลี่ย 835.4 มิลลิเมตร และอุณหภูมิเฉลี่ย 28.2
องศาเซลเซียส
         ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือน พฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคมโดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้น พัดจากมหาสมุทร อินเดียผ่านอ่าวไทย ปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป
         ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือน กุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
จะพัดพาเอาความแห้งแล้งและหนาวเย็นจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป
         ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนเมษายน ระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุมจึงมีลมจากทิศใต้
และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป

           ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดชัยนาท, 2550