aritc


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร >> กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
นายวิชชากร คูหาทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อาคาร 15 ชั้น 2
0-5621-9100 ต่อ 1521
wichchakorn@nsru.ac.th

นายนภดล แข็งการนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อาคาร 15 ชั้น 2
0-5621-9100 ต่อ 1521
nappadon@nsru.ac.th