aritc


ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) >> กลุ่มงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
นางสาวปรางทิพย์ พึงไชย

บรรณารักษ์ (หัวหน้ากลุ่มงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง )
อาคาร 8 ชั้น 2
0-5621-9100 ต่อ 1541
prangtip.p@nsru.ac.th

นางสาวฉัตรดาว ชาติเชื้อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อาคาร 8 ชั้น 1
0-5621-9100 ต่อ 1536
chatdow.c@nsru.ac.th