เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ”

การเขียนบันทึกต่อเนื่อง การเกษียนหนังสือและการเขียนรายงานการประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิกา พรหมมาศ (เอกสารแนบ) การเขียนเอกสารราชการอย่างมืออา

Read more

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.)

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) จำนวน 13 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Read more
seminar

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร

แบบสำรวจชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลที่ได้จากการสำรวจไปจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรต่อไป บุคลากรสามารถเข้าตอบแบ

Read more
PuzzlePiece2

แบบฟอร์มการเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนโครงการ และแบบฟอร์มการเขียนสรุปโครงการ ของปีงบประมาณ 2561 ดังไฟล์แนบด้านล่างนี้ แบบฟอร์มเสนอโคร

Read more
2017-01-24_090222

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ และการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560”

ดาวน์โหลด => เอกสารอบรม การเขียนโครงการสำนักฯ วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ

Read more
IMG_23371-1

ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ และการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ และการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีง

Read more

ตัวอย่างโครงการ (การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้)

ตัวอย่างโครงการบุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ ตัวอย่างโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ต

Read more
1 2