รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

unnamed

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

—————————————————————————————————

 1. pj01  ประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการฯ_p
 2. pj02  ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา_p
 3. pj03  ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ_p
 4. pj04  วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์_p
 5. pj05  ค่าสาธารณูปโภค_p
 6. pj06  ซ่อมแซมครุภัณฑ์_p
 7. pj07  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ_p
 8. pj08  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร(เพิ่มเติม)_p
 9. pj09  ค่าบำรุงฐานข้อมูล EBSCO_p
 10. pj10  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (วารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง)_p
 11. pj11  บริการวิชาการแก่ชุมชน_p
 12. pj12  ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST_p
 13. pj13  การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเลื่อนตำแหน่งระดับชำนาญการและระดับอื่นๆ_p
 14. pj14  พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 90012015_p
 15. pj15  พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ_p
 16. pj16  จัดหาวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต_p
 17. pj17  จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์_p
 18. pj18  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ_p
 19. pj19  ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และ IP Camera_p
 20. pj20  ปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการให้บริการห้องศูนย์ข้อมูลกลาง_p
 21. pj21  ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการสื่อสารหลักของมหาวิทยาลัย_p
 22. pj22  การพัฒนาระบบ e-Learning และระบบบริหารจัดการด้านการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายออนไลน์_p

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *