คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งชำนาญการ ของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

Blue Engineering Professional Presentation (1)
 • สำนักงานผู้อำนวยการ
  – การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศชั่วคราว
  ผ่านระบบสารสนเทศ โดย นางวิภารัตน์ ศรีเพ็ชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดดู >>

  – การจัดเก็บเอกสารและเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักวิทยบริการและ
  เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยแอปพลิเคชัน Google Site โดย นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่ำ นักวิชาการศึกษา เปิดดู >>

  – การจัดการเอกสารเพื่อรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 สำนักวิทยบริการและ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย นางสาวจริยา ทิพย์หทัย เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  ทั่วไป เปิดดู >>

– การจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นางสาวรุ่งนภา สา
จิตร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดดู >>

– การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์       โดย นางสาวกุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เปิดดู >>


 • ศูนย์วิทยบริการ
  – การลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือของศูนย์วิทยบริการ สานักวิทย
  บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นางสาวนิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร บรรณารักษ์ เปิดดู >>

– การจัดหา การลงรายการบรรณานุกรม และการลงทะเบียนวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ศูนย์วิทยบริการ โดย
นางสาวปรางทิพย์ พึงไชย บรรณารักษ์ เปิดดู >>

– การซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ โดย นายพิเชษฐ อยู่เย็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดดู >>

– งานเตรียมหนังสือก่อนนำออกบริการ โดย นางสาวบุสดี หมื่นขัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดดู >>

– การให้บริการ ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ โดย นางสาวรุ่งรัตน์ อินทรวิเศษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เปิดดู >>

– การแก้ไขปัญหาโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์วิทยบริการ โดย นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ เปิดดู >>

–  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศน์ โดย นางสาวรมย์นลิน แตงนวลจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิด
ดู >>

–  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของศูนย์วิทยบริการ โดย นางสาวปรียพัศ พัฒนะสุธาดล เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป เปิดดู >>

–  การจัดทำกฤตภาค โดย นางสาวฉัตรดาว ชาติเชื้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดดู >>


 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

–  การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดย นางอัญชลีพร แก้ววงษา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์          เปิดดู >>

– การจัดฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet โดย สุมนฒ์ จิรพัฒนพร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เปิดดู >>

– การจัดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย นางดวงพร สีระวัตร นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ เปิดดู >>

– การพัฒนาเว็บไซต์ระบบจัดการอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย นางสาวกุลดา สวนสลา นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ เปิดดู >>

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *