รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


1.ประชาสัมพันธ์สำนักฯ [ไฟล์เอกสารแนบ]
2.พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [ไฟล์เอกสารแนบ]
3.บริการวิชาการศูนย์วิทยบริการ [ไฟล์เอกสารแนบ]
4.จัดหาวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต [ไฟล์เอกสารแนบ]
5.ครุภัณฑ์ศูนย์วิทยบริการ [ไฟล์เอกสารแนบ]
6.ปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ [ไฟล์เอกสารแนบ]
7.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ [ไฟล์เอกสารแนบ]
8.พัฒนาสำนักวิทยบริการ [ไฟล์เอกสารแนบ]
9.การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ [ไฟล์เอกสารแนบ]
10.เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [ไฟล์เอกสารแนบ]
11.ครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ [ไฟล์เอกสารแนบ]
12.ปรับปรุงห้องประชุม [ไฟล์เอกสารแนบ]
13.ส่งเสริมห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ [ไฟล์เอกสารแนบ]
14.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มเติม [ไฟล์เอกสารแนบ]
15.อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศฯ [ไฟล์เอกสารแนบ]
16.ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ [ไฟล์เอกสารแนบ]
17.พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน  [ไฟล์เอกสารแนบ]
18.บริหารจัดการสำนักงาน [ไฟล์เอกสารแนบ]
19.โครงการ ISO [ไฟล์เอกสารแนบ]
20.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร(เพิ่มเติม)   [ไฟล์เอกสารแนบ]
21.เตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษา  [ไฟล์เอกสารแนบ]
22.เงินอุดหนุนประกันสังคม [ไฟล์เอกสารแนบ]
23.ค่าสาธารณูปโภค [ไฟล์เอกสารแนบ]

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *