แบบฟอร์มขออนุมติโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงานต้องดำเนินการก่อนวันที่ ๑๕ ก่อนหมดไตรมาส เช่น ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.) ต้องดำเนินการก่อน ๑๕ ธันวาคม เป็นต้น ตัวอย่างการเขียน   :  

Read more

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1.ประชาสัมพันธ์สำนักฯ [ไฟล์เ

Read more
2016-08-05_125937

ขอเชิญบุคลากรผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัย

ขอเชิญบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สนใจรับฟังการนำเสนองานวิจัย หัวข้อ “ทัศนคติที่มีต่อระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO 9001:200

Read more

โครงร่างงานวิจัยของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

ทัศนคติต่อระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดาวน์โหลด : โครงร่างงานวิจัย

Read more
IMG_0613

รายงานหัวข้อการนำเสนองานวิจัยของบุคลากร

รายงานหัวข้อการนำเสนองานวิจัย โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงาน และงานวิจัยในการทำงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more
IMG_0516

รายงานสรุปผลโครงการ

รายงานสรุปผลการจัดโครงการ “การจัดการความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยในการทำงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ระหว่างวั

Read more
IMG_0521

โครงการการจัดการความรู้ ประจำปี 2558

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยในการทำงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด : KM_PROJECT

Read more
1 2