โครงร่างงานวิจัยของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

ทัศนคติต่อระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดาวน์โหลด : โครงร่างงานวิจัย

Read more
IMG_0613

รายงานหัวข้อการนำเสนองานวิจัยของบุคลากร

รายงานหัวข้อการนำเสนองานวิจัย โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงาน และงานวิจัยในการทำงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more
IMG_0516

รายงานสรุปผลโครงการ

รายงานสรุปผลการจัดโครงการ “การจัดการความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยในการทำงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ระหว่างวั

Read more
IMG_0521

โครงการการจัดการความรู้ ประจำปี 2558

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยในการทำงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด : KM_PROJECT

Read more
1 2 3