ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มงานผลิตสื่อการเรียนออนไลน์ ให้บริการ งานผลิตสื่อ (Course Ware) งานบริการด้านสารสนเทศเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน พัฒนาและสนับสนุน e-Learning ของมหาวิทยาลัย
บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน

สามารถขอรับบริการผลิตสื่อและชมรูปแบบตัวอย่างสื่อที่ผลิตขึ้นได้ที่ http://elearning.nsru.ac.th/


ระบบการจัดการเรียนการสอน

http://lms.nsru.ac.th//

Contacts
กลุ่มงานผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15) ชั้น 2
kunlada@nsru.ac.th
0-5621-9100 ต่อ 1520