สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้งาน Digital Smart Education Platform (DSEP)

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ผศ.พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้งาน Digital Smart Education Platform (DSEP)” ที่วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการอบรม ให้กับคณะครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่3-4 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา โดยมีนายอภิชาติ ชุติรัตนา กล่าววัตถุประสงค์และเปิดการอบรม โดยมีนายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายกษิดิศ ประมวลกมล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์5 เมษายน 2564   11:31:04