สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศInternal Audit ศูนย์วิทยบริการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตาม (Auditor) และผู้สังเกตการณ์จากสำนักงานผู้อำนวยการ เข้าตรวจติดตามงานของศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงานพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานในด้านต่างๆ ต่อไป ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์1 กรกฏาคม 2564   13:33:27