สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารข้อมูลครุภัณฑ์ในรูปแบบ Web Application"

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงานครุภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการ ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารข้อมูลครุภัณฑ์ในรูปแบบ Web Application" (e-Asset) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการครุภัณฑ์ของหน่วยงานระดับคณะ และสำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นระบบที่ทางฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ พัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามครุภัณฑ์ในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์1 กรกฏาคม 2564   14:54:53