สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ผศ.พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผูัอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่อการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพการศึกษา และ ดร.อารี ธัญกิจจานุกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสารสนเทศ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์11 สิงหาคม 2564   19:50:07