สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมเชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ผศ.พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่อการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet โดยมี ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการ ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม กรรมการ และ ดร.สมพร พูลพงษ์ กรรมการและเลขานุการ การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการบริหาร การบริการ และการพัฒนางานต่าง ๆ ตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการฯ และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์19 สิงหาคม 2564   14:37:38