สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักวิทยบริการฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์9 ธันวาคม 2564   14:40:56