สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่อการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักวิทยบริการฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ ในอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพการศึกษา และ ดร.อารี ธัญกิจจานุกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสารสนเทศ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนางานที่เป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์17 ธันวาคม 2564   15:01:27