สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2565 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนา และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ผ่านสื่อการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ซึ่งการสัมมนาเครือข่ายในครั้งนี้มีบุคลากรของสำนักวิทยบริการ ฯ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ และร่วมประกวดออกแบบโลโก้ ดังนี้ 1. น.ส.กาญจนา อยู่ประยงค์ และนายกษิดิศ ประมวลกมล นำเสนอผลงานเรื่อง “การใช้ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษสำเร็จรูปออนไลน์ (The Online Author Numbering of English Books)” (ผลการประเมินระดับดีมาก) 2. นางดวงพร สีระวัตร นำเสนอผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการสอบประกันคุณภาพการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” (ผลการประเมินระดับดีมาก) 3. น.ส.กุลดา สวนสลา นำเสนอผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” (ผลการประเมินระดับดีมาก) 4. นายสุมนฒ์ จิระพัฒนพร ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบโลโก้ เครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)14 มกราคม 2565   15:49:18