สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอการใช้งานระบบรายงานสถิติ

วันที่ 11 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้นำเสนอการใช้งานระบบรายงานสถิติ ให้แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมญา อินทรเกษตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นโยบาย และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี โดยได้นำเสนอระบบสารสนเทศ แนะนำรายละเอียดการใช้งาน และรับฟังข้อเสนอแนะ รวมถึงความต้องการของผู้ใช้งานเพิ่มเติม เพื่อนำมาปรับปรุงระบบให้ตอบสนองการใช้งานของผู้บริหารมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์11 เมษายน 2565   16:33:02