สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดระบบห้องสมุด โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการเพื่อจัดระบบห้องสมุด จัดการทรัพยากรสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นหมวดหมู่ และอบรมแนะนำการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OpenBiblio) ให้แก่ครู และนักเรียนโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งการลงพื้นที่บริการวิชาการในครั้งนี้ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ทางศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดส่งบุคลากรไปช่วยจัดระบบห้องสมุดให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ9 พฤษภาคม 2565   16:12:50