สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2566-2570)”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2566-2570)” โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีอาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 ของสำนักวิทยบริการฯ ต่อไป จัดประชุม ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์21 กรกฏาคม 2565   15:11:23