สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลงพื้นที่ให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบ้านคลองม่วง

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2565 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการทรัพยากรสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นหมวดหมู่ และวางระบบอินเทอร์เน็ต การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองม่วง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์27 กรกฏาคม 2565   09:19:54