สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) ศูนย์วิทยบริการ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตาม (Auditor) จากสำนักงานผู้อำนวยการ เข้าตรวจติดตามงานของศูนย์วิทยบริการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานในด้านต่างๆ ต่อไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์20 กันยายน 2565   09:41:39