สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการรับรองการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library)

ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และผ่านการรับรองการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งการเป็น “ห้องสมุดสีเขียว” แสดงถึงการเป็นห้องสมุดที่มีนโยบายและการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินจากชมรมห้องสมุดสีเขียว ภายใต้การดำเนินงานโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย 1. นางปิยวรรณ คุสินธุ์ (รองประธานกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว) 2. นางสาวธนากรณ์ ฉิมแพ (กรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว) 3. นายพรศักดิ์ แสนศรี (ผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว) 4. นางสาวพรจิตต์ หมีงาม (ผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว)11 พฤศจิกายน 2565   09:58:02