สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์” ให้แก่ นักศึกษาจีนที่ยังไม่ผ่านการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีนายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร และนางดวงพร สีระวัตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย และทดลองปฏิบัติ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำข้อสอบ และในช่วงบ่ายเป็นการทำข้อสอบจริง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 4 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์18 พฤศจิกายน 2565   08:45:54