สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลงพื้นที่ให้บริการวิชาการด้านห้องสมุด และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนเขาถ้ำพระ

เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยบุคลากรผู้รับผิดชอบงานทรัพยากรสารสนเทศ และงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการด้านห้องสมุด และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการทรัพยากรสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นหมวดหมู่ พร้อมทั้งวางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (LAN) ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคารเรียน รวมถึงซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่สังคม ณ โรงเรียนเขาถ้ำพระ ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์23 พฤศจิกายน 2565   15:15:42