สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 191 คน ซึ่งกำลังศึกษา “รายวิชา GE.301 ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล” โดยมีผู้สอน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา สดับธรรม อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านทรัพยากรสารสนเทศ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา อนุกูลธนากร รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรประจำฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมพาเยี่ยมชมสถานที่ และแนะนำงานบริการต่าง ๆ รวมถึงจัดกิจกรรมตอบคำถามแจกของรางวัล ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์29 พฤศจิกายน 2565   15:43:39