สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักวิทยบริการฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ ในอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.อารี ธัญกิจจานุกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสารสนเทศ ซึ่งคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการฯ ให้มีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในโอกาสนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักฯ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 25669 ธันวาคม 2565   16:11:12