สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแต่งกายเสื้อผ้าสีแดง หรือชุดจีน เพื่อร่วมเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แต่งกายเสื้อผ้าสีแดง หรือชุดจีน เพื่อร่วมเทศกาลตรุษจีน และสืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ 107 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี 2566 “มังกรเบิกฟ้า บุปผาเบ่งบาน” เทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 15-26 มกราคม 256625 มกราคม 2566   13:21:14