สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมสรุปปิดการตรวจ "การตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง" (RM1-RM3_NSRU)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสรุปปิดการตรวจ "การตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง" (RM1-RM3_NSRU) ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี นางสุมามาลย์ เงินเมือง เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้รายงานสรุปผลการตรวจ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์18 พฤษภาคม 2566   15:49:16