สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมสามัญประจำปี 2566 "ชมรมห้องสมุดสีเขียว"

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา อนุกูลธนากร รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา ทองไชย บรรณารักษ์ เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2566 "ชมรมห้องสมุดสีเขียว" และการสัมมนาหัวข้อ "ห้องสมุดสีเขียว กับการมุ่งสู่ Net Zero" ในโอกาสนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตร “เป็นองค์กรลดโลกร้อน โดยการใช้เสื้อผ้า CoolMode” จาก คุณเกียรติชาย ไม่ตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม1 พฤศจิกายน 2566   15:03:28