สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลงพื้นที่เพื่อสำรวจชุมชนต้นแบบ “โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community)

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา อนุกูลธนากร รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ อาจารย์ภูริพัศ เหมือนทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจชุมชนต้นแบบ “โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัยในพื้นที่ชุมชนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีสามารถในการเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย และโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี3 พฤศจิกายน 2566   14:44:40