สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้ง!! บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เข้ารับการทดสอบประเมินสมรรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล

วันทดสอบประเมินสมรรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องปฏิบัติการ Computer Training1 หรือ Computer Lab4 ชั้น 2 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ☎️056 219100 ต่อ 1502,1527sumon  |   22 พฤศจิกายน 2562  |   16:17:31  |