สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศช่องทางการติดต่อ ARITC ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาง ARITC มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ตอบข้อซักถาม และแก้ไขปัญหาการใช้งาน ในด้านต่าง ๆ แก่ผู้รับบริการทุกท่าน เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางเข้ามาติดต่อ ดังนี้ โทรสอบถาม 0-5621-9100 (ในเวลาทำการ) ต่อ 1501 บริการด้าน IT อ.เมือง // 8718 บริการด้าน IT ย่านมัทรี // 1534 บริการด้านห้องสมุด สอบถามทาง Inbox // FB: ARITC.NSRU, ICT.NSRU, Library.NSRUsunisa.o  |   20 กรกฏาคม 2564  |   15:44:38  |